Uutislistaukseen

Riihimäen seurakunnan virallinen ilmoitustaulu nettisivuilla

Uusi kirkkolaki (652/2023) on tullut voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolain mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa eli seurakunnan nettisivuilla. Nettisivuilla julkaistaan myös nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liittyvät muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä, ei päätöstä julkaista verkossa. Ennen kokousta julkaistavassa kuulutuksessa pöytäkirjan nähtävillä olosta mainitaan tällöin esityslistalla salassa pidettävän asian käsittelystä sekä asian salassapidon peruste.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus vai kirkollisvalitus, päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi oikaisuvaatimuksessa 7+14 päivää ja kirkollisvalituksessa 7+30 päivää.

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Päätöksenteko - Riihimäen seurakunta (riihimaenseurakunta.fi)

 

14.8.2023 12.07