Seurakunnan strategia

hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 22.3.2018

 

Missio
Riihimäen seurakunta on osana Kristuksen kirkkoa armon asialla ja pyhän palveluksessa.

Visio
Seurakunta on riihimäkeläisten rinnallakulkija elämän kaikissa vaiheissa.

Arvot
Rakkaus, rohkeus ja pyhän kunnioitus

 

Riihimäen seurakunnan strategia vuosille 2018 – 2023

Missio –armon asialla ja pyhän palveluksessa
Riihimäen seurakunta on osa Kristuksen ruumista, kristittyjen maailmanlaajaa yhteisöä ja Suomen kirkkoa.  Se on ennen kaikkea hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on julistaa evankeliumia ja luoda mahdollisuuksia uskon syntymiseen, syvenemiseen ja kasvamiseen elämää kannattelevaksi voimavaraksi.

Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä elämällä mukana riihimäkeläisten arjessa ja juhlassa, ja tuomalla niihin mukaan uskon ulottuvuuden.  Tämä merkitsee ihmisten ja heidän elämänkysymystensä kuulemista ja todesta ottamista, sekä evankeliumin sanoman sanoittamista kulloinkin tilanteen vaatimalla tavalla.


Visio -riihimäkeläisten rinnallakulkijaksi
Riihimäen seurakunnan tavoitteena on tulla yhä enemmän riihimäkeläisten rinnallakulkijaksi elämän kaikissa vaiheissa.  Tämä merkitsee aiempaa enemmän seurakunnan läsnäoloa siellä, missä ihmiset jo muutenkin ovat.  Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan joustavuutta niin henkilöstön ja toiminnan kuin tilojenkin suhteen.

Riihimäkeläisten rinnallakulkeminen edellyttää verkostoitumista kaupungin, työpaikkojen, yhdistysten ja erilaisten ryhmien kanssa.  Vaikka seurakunta on paikallinen yhteisö, etsii se tarvittaessa yhteistyökumppaneita myös muista seurakunnista.


Arvot -tienviittoja seurakunnan elämässä
Riihimäen seurakunnan elämää ja toimintaa ohjaavat arvot tiivistyvät seuraaviin kolmeen:
Rakkaus, rohkeus ja pyhän kunnioitus

Rakkaus on seurakunnan elämän kantava voima.  Osallisuus Jumalan rakkaudesta ohjaa rakastamaan lähimmäistä, sekä luomaan ja ylläpitämään kanavia lähimmäisenrakkauden osoittamiseen käytännössä.

Rohkeus on välttämätöntä etsittäessä yhteistä hyvää.  Se merkitsee rohkeutta asettua heikomman puolelle, rohkeutta eettisissä valinnoissa, ja rohkeutta järjestää toimintaa uudella tavalla silloin, kun se on tarpeen.

Pyhän kunnioitus on perusta niin rakkaudelle kuin rohkeudellekin.  Seurakunta tekee ratkaisunsa muistaen aina, että sen pää on Kristus.  Jokainen ihminen on sen sijaan Jumalan kuva ja sellaisena arvokas.  Samanaikaisesti ihminen on osa luomakuntaa, jonka hoitaminen vastuullisesti on myös seurakunnan tehtävä.
 

Askeleita tulevaisuuteen


Viisivuotiskaudella 2018 – 2023 suunnataan Riihimäen seurakunnan toimintaa seuraavien askeleiden mukaan:

1. Yhdessä
Seurakunta vastaa ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin.  Seurakunta on yhteisö, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat toimia yhdessä keskinäisen kunnioituksen hengessä.  Yhteisöllisyys voi rakentua sekä kasvokkain kohtaamisten että esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Kaikki ovat tervetulleita sekä osallistumaan että kantamaan vastuuta seurakunnan toiminnasta ja sen järjestämisestä.  Seurakuntalaisia kutsutaan aktiivisesti mukaan vapaaehtoistyöhön. 

Seurakunnan näkyminen aiempaa enemmän kotikaupungin elämässä edellyttää yhteistyötä eri työntekijäryhmien ja muiden toimijoiden välillä.  Tähän suuntaan ohjaa myös työn näkeminen, suunnittelu ja tekeminen aiempaa laaja-alaisempina kokonaisuuksina. 


2. Tukea
Kaikessa seurakunnan toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ihmisen hengelliset, henkiset ja aineelliset tarpeet.  Apua ja tukea pyritään antamaan kaikilla osa-alueilla.

Avun antajana –kuten muussakin toiminnassa - seurakunta verkostoituu muiden toimijoiden kanssa, ja tarjoaa yksityisille ihmisille ja yhteisöille mahdollisuuden kanavoida apunsa seurakunnan kautta sitä tarvitseville.

Suomalaiset ovat tottuneet kääntymään kirkon puoleen erilaisissa katastrofi- ja kriisitilanteissa.  Siksi seurakunta ylläpitää valmiuttaan tarjota myös näissä tilanteissa tukea alueensa asukkaille. 
Kansainvälistä vastuuta seurakunta kantaa yhteistyössä lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun yms. toimijoiden kautta ja kanssa.


3. Elämänkaarella
Seurakunta huomioi ihmisen elämänkaaren käännekohdat ja tarjoaa niissä mahdollisuuden kristil-lisen sanoman todeksi elämiseen ja seurakunnan jäsenyyden vahvistumiseen.

Toimintaa järjestetään eri ikäisille heidän toiveidensa mukaan.  Toiveita kartoitetaan sekä kysymällä etukäteen että keräämällä palautetta jälkeenpäin.  Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös osallistujamäärät ja pyritään kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen.

Kaikessa seurakunnan toiminnassa pyritään saavutettavuuteen.  Osallistumisen esteenä ei saa olla taloudellinen tilanne, eivätkä fyysiset ominaisuudet (esim. liikuntakyky).


4. Talous
Seurakunnan taloudenhoidossa tavoitteena on sopeuttaa toiminnan kulut vastaamaan vero- ym. tuloja.  Ensisijaisesti huolehditaan ydintoimintojen resursseista ja mahdolliset säästöt pyritään löy-tämään muualta.

Osallistumis- ym. maksuissa huomioidaan seurakunnan jäsenyys.

Kiinteistöjen omistaminen ei ole itseisarvo, vaan seurakunta voi toimia myös vuokratiloissa.