Seurakunnan strategia

hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 14.12.2023


Riihimäen seurakunnan strategia ohjaa seurakuntamme toimintaa vuosina 2024-2027. 
Teemme edelleen perustyömme hyvin.  Sen lisäksi vuoteen 2027 mennessä kiinnitämme erityistä huomiota strategiassa mainittuihin asioihin.


Missio
Kirkon perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.  Tämän tehtävän toteuttajana Riihimäen seurakunta on

 • Yhteyden rakentaja
 • Hyvän tekijä
 • Toivon tuoja

Arvot
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoiksi on määritelty perinteiset kristilliset hyveet usko, toivo ja rakkaus.  Riihimäen seurakunnan elämää ja toimintaa ohjaavat näiden lisäksi seuraavat arvot

 • Armollisuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Vastuullisuus

Visio
Perustehtävästä käsin ja arvojen ohjaamana Riihimäen seurakunta määrittelee tulevaisuudenkuvansa.  Tavoitteena on, että vuonna 2027

                      Riihimäen seurakunta on kynnyksetön yhteisö.

Kynnyksettömyydellä on sekä konkreettinen, henkinen että hengellinen merkitys.  Seurakunta tähtää toimintaan, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Toisaalta kynnyksettömyys merkitsee myös ketteryyttä lähteä liikkeelle ja etsiä aktiivisesti niitä, jotka ovat etääntyneet kirkosta. Kynnyksetön seurakunta haluaa myös olla fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti turvallinen tila.Askeleita tulevaisuuteen

 1. Ovemme ovat avoinna

Rakennamme yhteyttä siten, että seurakunnan ilmapiiri on avoin ja kutsuva. Hyväksymme elämän ja kristillisyyden moninaisuuden, sekä sen, että erilaiset ihmiset saavat hengellisen ravintonsa erilaisilla tavoilla. Kohti tätä kuljemme seuraavin askelin:

 • Puhumme ja viestimme Jumalasta, kristillisestä uskosta ja elämän arvoista ymmärrettävästi, ja kutsumme ihmisiä rohkeasti Jumalan ja seurakunnan yhteyteen.
 • Jumalanpalveluselämämme on monimuotoista.
 • Hoidamme kirkolliset toimitukset laadukkaasti ja kehitämme niitä edelleen.
 • Tuemme seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sekä tehdä vapaaehtoistyötä oman kiinnostuksensa mukaisissa tehtävissä.
 • Työntekijöillämme on valmiudet monimuotoisen uskonnollisuuden kohtaamiseen ja dialogiin niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa.  Strategiakaudella kokeilemme myös uusia hengellisyyden hoitamisen malleja.
 • Painotamme keskusteluissamme sitä, mikä meitä yhdistää, ja ylläpidämme kunnioittavaa keskusteluyhteyttä eri tavoin ajattelevien kesken.
   

 1. Seurakunta on mukana elämän kaikissa vaiheissa

Olemme Toivon tuojia siellä, missä seurakuntalaiset ovat.  Heidän luokseen ja kanssaan kuljemme seuraavin askelin:

 • Pidämme esillä kasteen merkitystä ja annamme eväitä kristilliseen kasvatukseen.  Etsimme keinoja tavoittaa myös ne perheet, jotka eivät kasta lastaan.
 • Hoidamme rippikoulut niin, että osallistumisprosentti säilyy vähintään entisenlaisena.  Kerromme aktiivisesti myös aikuisrippikoulun mahdollisuudesta.
 • Kerromme kristinuskon sanomaa niin raamattuopetuksen kuin myös esim. taiteen ja draaman keinoin.  Evankeliumi on mukana kaikissa tilaisuuksissamme, kullekin kohde- ja ikäryhmälle sopivalla tavalla.
 • Kutsumme mukaan erityisesti nuoria aikuisia ja etsimme keinoja vahvistaa heidän seurakuntayhteyttään.
 • Työssä painotamme lisääntyvästi mukaan menemistä jo olemassa oleviin tapahtumiin ja yhteisöihin.
 • Luomme kohtaamisen polun, jossa eri tavoin tavoitamme kaikki seurakunnan jäsenet vähintään kymmenen vuoden välein.
   

 1. Me välitämme!

Haluamme olla Hyvän tekijöitä mahdollistamalla seurakuntalaisille kanavia olla itse auttamassa ja saamassa apua. Kannamme vastuumme myös ympäristöstä ja kaukaisemmista lähimmäisistämme. Hyvän tekemisen tietä kuljemme seuraavin askelin:

 • Autamme erityisesti niitä, joita muut eivät auta.
 • Lievitämme yksinäisyyttä erilaisten ryhmien ja avointen tilaisuuksien avulla, sekä järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia myös juhla-aikoina.
 • Tuemme parisuhteita, vanhemmuutta ja perheitä. Tarjoamme mielekästä toimintaa lapsille ja nuorille.
 • Huolehdimme siitä, että osallistuminen seurakunnan toimintaan on kaikille saavutettavaa ja turvallista.
 • Ympäristödiplomi ohjaa meitä arvioimaan toimintamme ympäristövaikutuksia.
 • Kannamme kansainvälistä vastuuta kirkon virallisten lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen kautta.
   

 1. Viesti kulkee

Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta monikanavaisella ja oikein kohdennetulla viestinnällä.  Tätä toteutamme seuraavin askelin:

 • Viestintä on meillä osa jokaisen työntekijän tehtävää.
 • Hyödynnämme toiminnassa uusia digitaalisia menetelmiä, ja koulutamme henkilökuntaamme niiden käyttämiseen.
 • Jatkamme striimausta ja tarjoamme sen kautta mahdollisuuden osallistua esim. messuun.
 • Seurakunnan nettisivut ja lehti-ilmoitukset, oma lehti sekä muut painotuotteet ovat oleellinen ja hyvin toimitettu osa viestintää.
   

 1. Henkilöstö voi hyvin

Työnantajana kannamme vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.  Tässä etenemme seuraavin askelin:

 • Huolehdimme siitä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat niin rekrytoinnissa ja palkkauksessa kuin koulutusmahdollisuuksissakin.
 • Huolehdimme työntekijöiden työssäjaksamisesta ja kannustamme työtehtävien priorisointiin.
 • Maksamme kilpailukykyistä palkkaa ja tarjoamme merkityksellisiä henkilöstöetuja.
 • Teemme työilmapiirin mittauksia säännöllisesti ja puutumme tarvittaessa epäkohtiin ripeästi.
 • Meillä on 0-toleranssi kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen suhteen.
   

 1. Organisaatio ja hallinto palvelee toimintaa

Oikeanlainen organisaatio ja hyvin hoidettu hallinto tukevat johtamista ja sen kautta kaikkea toimintaa.  Tähän meitä ohjaavat seuraavat askeleet:

 • Rakennamme työalojen välistä yhteistyötä.
 • Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.
 • Muokkaamme organisaatiota ja sopeutamme toiminnan kuluja vastuullisen taloudenhoidon mukaisesti.
 • Asetamme työllemme konkreettisia ja mitattavia tavoitteita ja keräämme siitä palautetta.
 • Keräämme säännöllisesti palautetta esihenkilöille heidän työstään esim. 360 -arvioinnin kautta, ja kehitämme johtamisen prosesseja. 
 • Toimitilamme ovat esteettömiä, oikein mitoitettuja ja monikäyttöisiä.