Uutislistaukseen

Kirkko kehittää kestävyysraportointiaan – mallia pilotoitu Malmin seurakunnassa

Seurakuntien kestävyysraportointimalli perustuu YK:ssa sovittuun kestävän kehityksen globaaliin Agenda2030 -toimintaohjelmaan, joka sisältää 17 tavoitetta. Tavoitteina ovat mm. ”ei köyhyyttä”, ”ei nälkää”, ”terveyttä ja hyvinvointia”, ”sukupuolten tasa-arvo”, ”eriarvoisuuden vähentäminen”. Raportointimallin mukaisesti seurakunnat voivat valita näistä tavoitteista itselleen keskeisimmät tavoitteet, joihin seurakunta keskittyy omissa tavoitteissaan ja raportoinnissaan.

Kirkkohallituksen asiantuntija Liisa Björklundin mukaan kestävyystavoitteet kytkeytyvät läheisesti seurakunnan työhön, sillä kristityillä on erityinen tehtävä edistää inhimillistä ja koko luomakunnan hyvää ajasta iankaikkisuuteen:

”Seurakunnilla on toimintansa puolesta paljon annettavaa kestävyyden edistämiseen, ja tästä voitaisiin viestiä huomattavasti nykyistä enemmän esimerkiksi seurakuntalaisille. Siihen kuitenkin tarvitaan mittareita, joilla voidaan todentaa seurakunnan tavoitteiden toteutuminen. Kestävyysraportointimalli tarjoaa työkalun tavoitteiden konkretisoimiseen ja mittarit niiden seurantaan.”

Työkirjan avulla liikkeelle
Seurakuntien kestävyysraportointimallin työkirjaa seuraamalla seurakuntien on mahdollista kuvata omalta osaltaan, miten toimia kestävän tulevaisuuden eteen sekä miten voidaan todentaa, kuinka paljon seurakunta edistää ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön kestävyyttä ja hyvinvointia. Seurakunnat voivat rakentaa oman mallinsa, miten keskeisimpiä tavoitteita seurataan ja miten toimintaa resursoidaan omassa seurakunnassa.

Seurakunnan kestävyysraportoinnin työvaiheisiin kuuluvat kestävyystavoitteiden merkityksen ymmärtäminen, johdon sitoutuminen, seurakunnan toiminnan kuvaaminen, kestävyystavoitteiden tunnistaminen ja kestävyysraportin laatiminen. Tarkoituksena on, että kestävyysraportointi tulee seurakunnan pysyväksi työkaluksi kestävän kehityksen edistämiseen.

Kirkolla on myös ollut käytössä jo vuodesta 2001 oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla on jo diplomi käytössä. Se on konkreettinen työkalu kohti kirkon energia- ja ilmastostrategiassa määriteltyä Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitetta.

Malmin pilotin kokemukset kannustavat
Kestävyysraportointimallia pilotointiin syksyllä 2023 Malmin seurakunnassa. Kirkkoherra Elina Perttilä kertoo, että seurakunnalla on jo muutaman vuoden ajan ollut strategisena tavoitteena toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana:

”Yksi vahva juonne tässä vaikuttamisessa on pyrkimys kohti kestävää seurakuntaa. Kestävän seurakunnan rakentaminen suuntaa huomion kestävyyden eri osa-alueisiin, joista monet ovat jo pitkään olleet luonteva osa seurakunnan työtä. Esimerkiksi rippikoulujemme kehittämisen nuorten vahvan omistajuuden suuntaan, yhteiskunnallisessa keskustelussa syrjään jäävien äänen vahvistamisen, kasvisruokapainotuksen seurakunnan ruokatarjoiluissa sekä moniäänisen seurakunnan rakentamisen. Tämän pilotin avulla saimme työkalun, jonka avulla opettelemme kertomaan työstämme sellaisella kielellä ja tavalla, joka liittyy yhteiskunnassa laajemmin käytävään keskusteluun kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Työntekijöinä ja työyhteisönä tämä haastaa meitä hyvällä tavalla tarkastelemaan työtämme hieman erilaisesta näkökulmasta.”

Pilotti auttoi käymään seurakunnassa oleellisia keskusteluja tavoitteiden asetannasta ja miten niiden toteutumista voidaan todentaa. Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntija Elina Hienonen kertoo:

”Kestävä kirkko -raportointipilotointi tukee osaltaan Kirkko Helsingissä -strategiaa, jonka mukaan päätöksemme ja valintamme tukevat tulevien sukupolvien hyvää elämää. Strategiamme mukaan toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävää – nämä ovat kaikki asioita, joita voidaan mitata ja raportoida kestävyysraportoinnin avulla. Kestävyysraportointi ja Kirkon ympäristödiplomityö tukevat myös toisiaan. ”

Helsingin seurakuntayhtymän asiakkuusvastaava Tiina Haukijärvi oli pilotointiin tyytyväinen:

“Puhumme paljon siitä, mitä hyvää seurakunnat tekevät, mutta meillä ei ole ollut oikein keinoja näyttää ja todentaa sitä. Kestävyysraportoinnin avulla pystymme suunnittelemaan työtämme ja asettamaan sille tavoitteita, mittaamaan tehtyä työtä ja viestimään siitä. Voimme näyttää, että näin paljon hyvää syntyy siitä, että seurakunta toimii yhteisössä.”

Kestävä elämäntapa motivoi
Euroopan unioni on ottanut käyttöön Corporate Sustainability Reporting Directiven (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivin. Se velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuusuudestaan osana vuosikertomustaan. Direktiivi koskee suuryrityksiä eikä direktiivi velvoita kirkkoa kestävyysraportointiin.

Kirkon Ovet auki -strategiassa kestävä kehitys on kuitenkin nostettu näkyvästi esiin: ”Tuemme seurakuntien ekologisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja luomme siihen välineitä. Noudatamme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.” Seurakuntien kestävyysraportointi antaa mahdollisuuden systemaattiseen toimintatapaan, jossa kestävä kehitys on osa seurakunnan toimintaa. Raportointi antaa myös vertailukelpoista tietoa kirkon eri organisaatioille kestävän kehityksen edistämisestä.

Liisa Björklund innostaa seurakuntia kestävyydestä viestimiseen:

”Kestävä elämäntapa motivoi yhä useampia kaupunkilaisia ja erityisesti nuoremmille sukupolville ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen on tärkeää. Kirkon edustamat kristilliset arvot voivat toimia moraalisen motivaation lähteenä ja antaa erityisen syyn toimia lähimmäistä ja luomakuntaa kohtaan kestävillä tavoilla.”

30.5.2024 17.07