Uutislistaukseen

Seurakunnan tilojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.3.2023, että Riihimäen seurakunnan kaikki tilat ovat yhdenvertaisesti kaikkien seurakuntalaisten käytettävissä, ja että samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen voidaan näin ollen käyttää seurakunnan kirkkoja tai muita tiloja normaalin varauskäytännön mukaisesti. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta ja hyväksyi päätöksen äänin 5–4. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide, jonka allekirjoittivat Eija Aittola, Kari Majaranta, Juha-Pekka Malinen ja Katri Riikonen.

Kirkon käytöstä päättävät kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä.
Riihimäen seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 16.3.2017 päätöksen, ettei Riihimäen seurakunnan tiloissa vihitä eikä avioliittoon siunata samaa sukupuolta olevia vihkipareja. Vuonna 2017 päätös oli looginen, koska samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä ei ollut. Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, tilanne on toinen. Koska samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset ovat yleistyneet ja yleistyvät edelleen, oli asiaa syytä arvioida uudelleen.

Kirkkoneuvoston toimivaltaan eivät kuulu opilliset kysymykset. Se ei näin ollen voi ottaa kantaa, eikä sillä myöskään ole vastuuta siitä, mitä evankelisluterilainen kirkko opettaa avioliitosta, tai mitä kirkkolaissa ja -järjestyksessä avioliittoon vihkimisestä säädetään. Se ei myöskään voi ottaa kantaa siihen, vihkivätkö papit samaa sukupuolta olevia pareja vai eivät. Pappien toimintaan puuttuminen tai puuttumatta jättäminen kuuluu tässä kohden piispallisen kaitsennan piiriin.

Sen sijaan kirkkoneuvosto voi ja sen pitää ottaa kantaa siihen, miten seurakunnan jäseniä kohdellaan tasavertaisesti heidän käyttäessään seurakunnan palveluja. Kirkkoneuvoston velvollisuutena on edistää seurakuntalaisten yhdenvertaista kohtelua kaikessa seurakunnan toiminnassa. Käytännössä tässä kohden kysymys ei ole siitä, toteutuuko samaa sukupuolta olevan parin kirkollinen vihkimys vai ei, vaan siitä, voiko se toteutua Riihimäen seurakunnan tiloissa, vai joutuuko pari etsimään tilan jostain muualta.

Kirkon sisällä erilaisia näkemyksiä
Suomessa astui voimaan 1.3.2017 sukupuolineutraali avioliittolaki, joka mahdollistaa myös samaa sukupuolta olevien vihkimisen avioliittoon.  Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on käyty viime vuosina keskustelua avioliiton olemuksesta ja siitä, voisiko samaa sukupuolta olevia pareja vihkiä avioliittoon tai siunata samaa sukupuolta olevan parin avioliitto kirkollisesti. Päätöstä nykyisen käytännön muuttamisesta ei toistaiseksi ole tehty, sillä asiasta on vallalla kirkon sisällä hyvin erilaisia näkemyksiä.

Vuonna 2017 voimaan tulleen avioliittolain säätämisen jälkeen on kirkollisesti vihitty kuitenkin pitkälti toistasataa samaa sukupuolta olevaa paria. Pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja on ilmoittautunut Sateenkaaripapit.net sivustolle 184. Samalle sivustolle 26 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää on ilmoittanut tilojensa olevan käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin. Näiden seurakuntien/seurakuntayhtymien joukossa ovat mm. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampereen tuomiokirkko srk, Nurmijärvi, Hämeenlinna ja Loppi.
 

 

24.3.2023 07.37